Публічна оферта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Київська Школа Державного Управління им. Сергія Нижного  (надалі – «Виконавець») адресує цю Публічну оферту (надалі – «Оферта») укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») необмеженому колу осіб (надалі – «Замовник»), разом іменовані «Сторони», а  кожна окрема «Сторона» на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) і містить всі істотні умови надання послуг в сфері інформаційних технологій. 

Відповідно до ст. 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті. 

Для того, щоб прийняти цю Оферту і укласти Договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті.

Сторони погодилися з безумовним і беззастережним прийняттям умов цієї оферти і зобов’язуються неухильно їх дотримуватися.  

У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Оферти і якщо Ви не згодні з будь-яким її пунктом, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг.  

Всі умови Договору, що передбачені цією Офертою, є обов’язковими для Сторін.  Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цієї Оферти відповідно до її умов.

Публічна оферта – публічна пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця та  адресована невизначеному колу Замовників, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦКУ»), укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених умовах.

Публічний договір – договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах оферти з моменту Акцепту Замовником її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Оферти Договору, шляхом оплати замовлених Послуг, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті.

Замовник – будь-яка особа, яка акцептувала умови цього Договору з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи, та яка користується Послугами Виконавця.

Виконавець – ТОВ «Київська Школа Державного Управління імені Сергія Нижного»  

01015, м. Київ, пров.Памви Беринди,6б

Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») – офіційна веб-сторінка Виконавця в локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресою – kspa.com.ua,  яка є одним з основних джерел інформування Виконавця.

Інформаційно-консультаційні послуги (Програми навчання) (надалі – «Послуги») – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (Програми навчання, Конференції, Курси, Тренінги, Майстер-класи, Лекції, Консультації та/або інші послуги у форматах Заходів, Відео, Online-трансляцій, Вебінарів, Консультацій, Аудіо, текстової інформації та інших), що пропонуються та/або реалізовуються Замовникові Виконавцем. Порядок та умови надання послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором та умовами, вказаними на сторінці відповідної Послуги (Продукту) Виконавця на сайті –  kspa.com.ua. Інформація щодо вартості Послуг Виконавця, розміщена на сайті Виконавця та/або оголошена під час консультації щодо Послуги.

Захід – це Послуга (Програма навчання, Конференція, Курс, Тренінг, Майстер-клас, Лекція, Консультація та/або інші), де Послуга надається у форматі живих заходів з конкретно визначеним, в односторонньому порядку Експертом (спікером), місцем проведення, форматом, темою, програмою, датою та проміжком часу. Інформація зазначається на Сайті – kspa.com.ua.

Програма заходу – детальні умови надання певної Послуги, що включає в себе, у тому числі, але не виключно, наступні умови: назва, загальна інформація, предмет, зміст та Навчальна програма, імена спікерів, загальна тривалість, кількість годин та розклад (графік), вартість Послуги.

Відео/Аудіо (Відео/Аудіо-курс, Відео/Аудіо-лекція, Відео/Аудіо-запис) – це Послуга, яка надається шляхом надання доступу для перегляду Контенту (перегляду/прослуховування відео/аудіо-запису Програми навчання, Конференції, Курсу, Тренінгу, Майстер-класу, Лекції тощо) з конкретно визначеним, в односторонньому порядку Виконавцем, темою, програмою та терміном доступу до Контенту.

Консультації (персональне або групове консультування, корпоративні тренінги та інше) – Послуга яка надається шляхом індивідуального або групового консультування на теми та на умовах попередньо узгодженими між Замовником та Виконавцем.

Програма навчання – участь Замовника в Заходах Виконавця, у тому числі, але не виключно, участь Замовника у програмах навчання, заходах, курсах, тренінгах, вебінарах, а також особисті та групові (офлайн та онлайн) заходи та консультації із Виконавцем.

Попередня оплата – оплата грошових коштів за Послугу, яка проводиться Замовником після оформлення Замовлення і є підтвердженням повної і беззаперечної згоди Замовника укласти Договір.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується забезпечити проходження навчання Замовником шляхом надання йому Послуг, а Замовник зобов’язується своєчасно оплатити та прийняти такі послуги.

2.2. Актуальні умови, розклад, програма навчання, адреса, вартість та дати проведення Заходів, оприлюднюються  на Сайті та/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника, не пізніше, як за 3 робочих дні до початку надання Послуг. 

Виконавець має право змінювати розклад, програму, адресу, вартість та дату проведення Заходів без згоди Замовника, завчасно повідомивши про це Замовника але не пізніше як за 24 години, до зміни. 

Замовник вважається належно повідомленим, якщо повідомлення оприлюднено  на Сайті та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника.

2.3. Жодних претензій за результативністю застосування Замовником знань та навичок, які було отримано в результаті отримання Послуг, не може бути пред’явлено на адресу Виконавця. 

Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, які було отримано у результаті використання цих знань та навичок, цілком та повністю покладається на Замовника.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надавати Послуги Замовнику відповідно до обраного ним Заходу (Програми навчання), в порядку і строки, передбачені Програмами заходів, які оприлюднені на Сайті. Виконавець має право залучати для надання Послуг найманих працівників та/або субвиконавців (субпідрядників), та/або повірених, та/або інших уповноважених осіб Виконавця. 

3.1.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг Виконавцем.

3.1.3. На прохання Замовника роз’яснити йому зміст цього Договору та будь-якої з його умов.

3.1.4. Не допускати розголошення персональних даних (конфіденційну інформацію)  Замовника, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю в зв’язку з виконанням цього Договору.

3.1.5. У випадку, якщо Захід передбачає видачу сертифікату або іншого аналогічного документа про проходження навчання, Виконавець надсилає (або надає особисто в руки) сертифікат про проходження Заходу Замовнику після його завершення в паперовому вигляді. 

На вимогу Замовника сертифікат може бути надіслано додатково в електронній формі.

3.1.6. Організувати проведення Заходів (Програм навчання).

3.1.7. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.

3.1.8. У разі необхідності, забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі в Заході на умовах Договору.

3.2.Виконавець має право:

3.2.1. Вимагати від Замовника сплати вартості обраних Послуг, відповідно до умов Договору.

3.2.2. Вимагати від Замовника дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.

3.2.3. Не допускати Замовника до заходу/навчання, якщо зовнішній вигляд Замовника дає Виконавцю підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для Виконавця.

3.2.4. Відмовити у наданні Послуг або відмовитись від Договору у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, грубого або систематичного (більш ніж 2 рази) порушення правил поведінки, або порушення громадського порядку Замовником. 

При цьому вартість сплачених послуг не повертаються Замовнику і є штрафом за порушення умов цього Договору.

3.2.5. На власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг.

3.2.6. Обробляти (збирати) персональні дані Замовника під час укладення та виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на підставі угоди Замовника під час акцептування Публічної оферти. Виконавець має право використовувати дані Замовника, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить чинному законодавству України.

3.2.7. Відмовити в обслуговуванні Замовника в разі повернення Попередньої оплати в порядку і на умовах, передбачених Договором.

3.2.8. Залучати третіх осіб до надання Послуг Замовнику, без узгодження таких дій Виконавця з Замовником.

3.2.9. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти, вартість оплати послуг в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на сайті, не пізніше 3 робочих днів з дня їх внесення (прийняття). 

Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем.

Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет їх змін та/або доповнень. Продовження використання Сайту Замовником після внесення Виконавцем змін та/або доповнень до Оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду Замовника з такими змінами і доповненнями.

3.2.10. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовниками в процесі проходження Заходів (Програм навчання), без жодних обмежень або компенсацій Замовнику.

3.2.11. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, Заходів, Програм навчання тощо.

3.2.12. Виконавець має право консультувати Замовника під час оформлення/ підтвердження/оплати Послуг, у тому числі самостійно зв’язуватися з Замовником за вказаною Замовником при реєстрації на Сайті адресою електронної пошти/номером телефону.

3.2.13. Виконавець та/або особа, що проводить Захід, під час надання Послуг має право на перевірку виконаних завдань, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення Заходів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1.Замовник зобов`язаний:

4.1.1. Здійснювати своєчасну та повну оплату наданої Послуги на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на сайті та цього Договору.

4.1.2. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.

4.1.3. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання, навчальних матеріалів, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться в Приміщенні Виконавця.

4.1.4. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе.

4.1.5. Завчасно (не пізніше 36 годин до початку надання Послуги обраної Замовником, попередити Виконавця про неможливість з’явитися на Захід/навчання).

4.1.6. Дотримуватися розкладу/графіку Заходів, виконувати практичні, самостійні та домашні завдання, використовувати отримані навчальні та методичні матеріали виключно в особистих цілях, не передавати отримані навчальні та методичні матеріали третім особам. Не пропускати Заходи/програми навчання без поважних причин.

4.1.7. Негайно інформувати представника Виконавця про всі інциденти, аварії, нещасні випадки, що сталися у Приміщенні Виконавця під час навчання.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Самостійно вибирати цікаві для нього Послуги (Програми навчання).

4.2.2. Отримати Послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.

Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг.

4.2.3. Отримувати від Виконавця роз’яснення про зміст цього Договору та будь-якої з його умов.

4.2.4. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку Виконавця та його представників.

4.2.5. Замовляти додаткові Послуги (Програми навчання), що підлягають додатковій оплаті.

4.2.6. Вимагати від Виконавця дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.

4.2.7. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Виконавця, яка не вважається Виконавцем конфіденційною.

4.2.8. Замовник має право відмовитися від укладеного Договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це Виконавця не пізніше ніж за 3 дні до початку Заходу. 

У випадку відмови від укладеного Договору або ініціювання його розірвання з порушенням 3-денного строку на попередження, Виконавець не зобов’язаний повертати Замовнику сплачені кошти. 

Замовник розуміє і погоджується, що менше як за 3 дні до початку Заходу і після початку Заходу Виконавець не зможе включити/допустити на Захід нових/інших осіб, але в той же час до і після початку Заходу Виконавець вже поніс і несе витрати з організації Заходу (Програми навчання) і надання послуг з врахуванням участі Замовника в Заході. 

Внесена Замовником сума в такому випадку буде оплатою фактичної вартості послуг на дату розірвання Договору. 

Виконавець має право, за його згодою, але не зобов’язаний, повернути частину коштів Замовнику або зарахувати їх у рахунок оплати наступних Заходів або інших Послуг, які замовив або замовить Замовник. 

4.2.9. За умови успішного проходження Заходу (Програми навчання) отримати сертифікат або інший аналогічний документ про проходження, якщо Захід передбачає їх видачу.

5. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається відповідно до вартості кожного конкретного Заходу (Програми навчання) на дату його замовлення, та публікуються  на Сайті та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника. 

5.2.Послуги, інформація про які розміщена на Сайті Виконавця, надаються Замовникові за умови 100 % передоплати або часткової предоплати в залежності від кожного конкретного Заходу (Програми навчання), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Вартість додаткових платних послуг визначається Виконавцем на власний розсуд та оприлюднюється на сайті – kspa.com.ua. 

5.3. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту оплати через сервіс Liqpay, Wayforpay, або іншими платніжними системами та/або через установи банків.  

Також оплата послуг Виконавця може здійснюватися за допомогою платіжної картки Замовника через сайт Виконавця.  

5.4. Оплачені, але невикористані у встановлені терміни Послуги, вважаються наданими та вартість їх не повертається. У разі відмови від участі від Заходу (Програми навчання) менш ніж за 3 дні до початку надання послуг, передоплата не повертається.

5.5. Вартість послуг по Договору може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення на Сайті. При цьому оплачені Замовником Послуги, надаються за вартістю яка діяла на момент такої оплати. 

5.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Оферта діє безстроково. Даний Договір починає діяти з моменту акцепту Замовником цієї Оферти, на умовах передбачених у цьому Договорі та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань (у т.ч. відшкодування усіх збитків та сплати штрафних санкцій) за цим Договором чи до його розірвання.

6.2.Договір поширює свою дію на Замовників, які здійснюють користування Послугами.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Замовник розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику послуг.

7.2.Усі спори, що можуть виникнути за цим договором чи у зв’язку з ним Сторони будуть розв’язувати шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягнуть згоди в процесі переговорів спір вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7.3.Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням цього договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі. 

7.4.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталося внаслідок виникнення та/або дії обставин непереборної сили (форс-мажор), настання яких сторони не могли передбачити на дату укладення цього Договору, і не могли відвернути доступними їм засобами.

8.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «Київська Школа Державного Управління імені Сергія Нижного»  

Код ЄДРПОУ 44356215

р/р:  UA 20 300346 0000026008097752103

в АТ «Альфа Банк»